Pozvání k opětovnému setkání synod. skupinek v postní době - k reflexi souhrnné zprávy biskupské synody

Milí přátelé, 

v návaznosti na výzvu, která nám byla adresována z Generálního sekretariátu synody, vás chceme pozvat k reflexi nad vybranými tématy Souhrnné zprávy říjnového shromáždění biskupské synody “Synodální církev v misijním poslání”. Církev se učí vnímat rozmanitost jako bohatství. V synodálním procesu jsme si vyzkoušeli, jak důležité a zároveň těžké je naučit se naslouchání, které bere v úvahu všechny hlasy. 

 

Hlavní otázkou synodálního procesu je: 

 

“JAK být (s ohledem na naše různé životní role a osobní dary) synodální církví, která naslouchá, je otevřená, vychází vstříc s pochopením a je věrná Ježíšově evangeliu? 

Co nám může pomoci více žít tuto spoluzodpovědnost?”

 

Cílem tohoto dopisu je dát návod, jak tuto výzvu prakticky zrealizovat. 

 

·         Sejděte se během postní doby opět v synodních skupinkách, případně vytvořte nové.

·         Připomeňte si metodiku tzv. synodálního rozmlouvání.

·         Otevřete si Souhrnnou zprávu “Synodální církev v misijním poslání” a vyberte si některé z následujících témat (tato témata byla určena generálním sekretariátem synody):

o    Církev je poslání (kap.8)

o    Ženy v životě a poslání církve (kap.9)

o    Zasvěcený život a laická sdružení a hnutí: charismatické znamení (kap.10)

o    Jáhni a kněží v synodální církvi (kap.11)

o    Biskup v církevním společenství (kap.12)

o    K církvi, která naslouchá a doprovází (kap.16)

o    Struktury spoluúčasti (kap.18)

o    Pastorace rozvedených a žijících neregulérních svazcích (Téma pro naší diecézi, které není obsaženo v závěrečném dokumentu. Smyslem je zmapovat dosavadní praxi, zkušenosti a návrhy pastorace rozvedených. Tyto budou podstoupeny pracovní skupině, která se této problematice věnuje.)

·         Přečtěte si pozornĕ část dokumentu, která se vybrané části věnuje a formou synodálního rozhovoru nad ním uvažujte z tĕchto hledisek:

o    Kde se v této oblasti v naší diecézi, farnosti či společenství spolupráce a spoluzodpovědnost daří (uveďte konkrétní příklady)? Je také možné uvést, kde se naopak výrazně nedaří.

o    Jaké konkrétní kroky nás v této oblasti posunou vpřed?

·         Pokud jste zvolili více témat, odešlete každé téma v samostatném formuláři.

·         Odpovědi za skupinu opět vyplňte do krátkého formuláře v odkazu nejpozději do 10. dubna. 

 

Případné dotazy zodpovíme na adrese synodalita@dieceze.cz.

 

Přeji nám, abychom byli při společném putování otevřeni Duchu svatému. Požehnanou postní dobu.

 

Petr Šikula, diecézní koordinátor


Fotogalerie: