Žehnání adventního věnce

 
 

Na úvod i závěr je vhodné zazpívat adventní píseň. (kancionál č. 101-6, 108-9, 122-3, 126-7)

Celá rodina shromážděná kolem adventního věnce dělá  znamení kříže:

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s vámi se všemi. Amen.

 

Uvedení (např.:  Adventní věnec znázorňuje naši přípravu na příchod Vykupitele. Je to kruh a my chceme tvořit společenství. Čtyři svíčky, které budeme postupně zapalovat, ukazují na čtyři týdny, které chybí do Vánoc. Během nich budeme číst Boží slovo a v modlitbě očekávat

vyplnění naší naděje.)

 

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí všem lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

 

Žalm:              To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

                        To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

 

Poučení (např.: Světlo je znamením vítězství Boží lásky nad temnotou. I my chceme být světlem pro ostatní a přivádět je k hřejivé Boží lásce.)

 

Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce.            Maranatha, přijď, Pane Ježíši!

Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.

Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.

Za naši farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.

Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.

 

Otče náš …

 

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku.

Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec + znamením tvého požehnání,

ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla,

abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.  Amen. 


Fotogalerie: